Semalt hünärmeni: SEO telekeçilere berýän peýdalary

SEO, başlangyç we döredilen firmalara öz hyzmatlaryny we önümlerini mahabatlandyrmaga mümkinçilik berýän marketing strategiýasynyň möhüm bölegi. Gözlegleriň netijesinde, alyjylaryň 82% -iniň gözleg netijeleriniň satyn almak kararyna täsirini kabul edýändigi we 70% -iniň gözleg netijelerine esaslanýan önümleri satyn alýandygy aýdylýar. Şeýlelik bilen, görnüklilik işewürlik üçin möhüm faktor bolup durýar.

Semalt Digital Services” -iň müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Jek Miller SEO-nyň telekeçilere berýän peýdalaryny suratlandyrýar.

1. Abraýy dolandyrmak

Abraý we ilkinji täsirler möhümdir. Abraýy dolandyrmak gözleg motorynyň nobatynda agdyklyk etmegi maksat edinýär. Şeýlelik bilen, esasy maksat gözleg netijelerinde markaňyzy ýerleşdirmekdir. Web sahypasyny optimizasiýa etmek bilen bir hatarda, sosial media kanallary hem markanyň abraýyny artdyrmaga kömek edýär. Adamlar bu hakda has giňişleýin maglumat gözlemek üçin markaňyzyň adyny girizenlerinde, markaňyzyň sosial media hasaplary iň gowy 6 netijede görkeziler, şonuň üçin kompaniýanyňyzyň bermek isleýän habaryny güýçlendirer. Bu başlangyçlar, geljekki müşderilerde oňaýly täsir galdyrýar.

2. Açar söz gözleg

Marketing we mahabat strategiýalaryňyz, esasan, web sahypasynda ulanylýan açar sözlere bagly bolar. Ulanyjylaryň isleglerini sazlamaga we sahypanyň blogynyň we giriş sahypasynyň tekst mazmunyny optimizirlemäge kömek edýär. Qualityokary hilli açar söz gözlegleri maglumat beriji iýmit döretmäge mümkinçilik berýär we müşderä önüm ýa-da hyzmat hakda has köp zat öwrenmäge mümkinçilik berýär. Netijede, has bagtly müşderi, has gowy mazmun we has ýokary dereje alarsyňyz, netijede sahypaňyza traffigi iterýär.

3. Organiki ulag

Gowy pikirler, önümler we hyzmatlar wirusly ýaýrady we daş-töweregindäki ähli sesler, giriş baglanyşyklaryndan, salgylanmalardan we sosial signallardan gelýän has gowy gözleg reýtingine getirýär. Maliýeleşdirmegi üpjün etmek üçin telekeçiler uzak möhletleýin ösüş üçin işiň dowamlylygyny tygşytlamalydyrlar. Organiki traffik, häzirki we geljekki tendensiýalaryň esasy görkezijisidir, bu siziň işiňiz üçin ep-esli baýrak gazanýar.

4. Bäsdeşlik artykmaçlygy

SEO kampaniýalary bäsdeşlerden üstün çykmaga kömek edýär. Telekeçiler öz işlerini bäsdeşlikden aýyrmaly we gözleg nobatynda özleri bilen beýleki pudak oýunçylarynyň arasyndaky boşlugyň hasam ulalmagyny üpjün etmeli.

5. Sosial media marketing

Sosial signallar, saýta traffigi sürmek bilen organiki gözleglerde ýokary derejäni ýokarlandyrýar. Sosial media kanallary bu ösüşi doldurýar we her bir iş üçin zerur bolýar. Telekeçiler güýçli SEO kampaniýalary bilen sosial media tagallalaryny güýçlendirýärler.

6. Ynam gazanmak

Döredilmedik kärhanalar bazardaky ykrar edilmegi sebäpli azajyk ynam alýarlar. Ulanyjylar islän açar sözleri üçin gowy ýerleşdirilen sahypalara has köp ynam edýärler. Organiki gözleg reýtingleri tölegli gözleg netijeleri bilen deňeşdirilende sahypa basmagy gowulandyrýar. Bu hereketlendirijilerdäki ýokary derejeler täze kompaniýalara maksatly diňleýjileriniň öňünde bazaryň başynda durmaga kömek edýär.

7. Uzak möhletli marka paýnamasy

Uzak möhletli marka paýnamasyny döretmek, telekeçiler üçin onlaýn başlangyçlary öňe sürýänligi sebäpli SEO-ny strategiýa hökmünde kabul etmegi talap edýär. SEO üçin sarp edilen her bir dollar uzak möhletde bir gymmata öwrülýär.

SEO köp serişdeleri talap edýän köp wagt talap edýän iş. Şeýle-de bolsa, bu uzak möhletleýin strategiki maýa goýum bolup hyzmat edýän ideal sanly marketingdir. “ Semalt” müşderileriniň subut edişi ýaly, SEO telekeçilere öz işlerine başlamaga, ynam we ynam döretmäge, serişdeleri ygtybarly saklamaga we durnuklylygy üpjün etmäge kömek edýär.

send email